-- تبلیغات --

160600

اوج گیری اعتراضات بصره به ناتوانی دولت عراق بازمی گردد


کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: مشکلات امروز بصره به سوء مدیریت دولت های فعلی و گذشت عراق بازمی گردد.

منبع

-- تبلیغات --

160600
تی کاپ