-- تبلیغات --

160600

ضرورت استفاده از نخبگان و بخش خصوصی ایران برای حضور در بازارهای اورآسیا


سفیرکشورمان در ایروان بر ضرورت استفاده از نخبگان و بخش خصوصی کشورمان برای حضور در بازارهای حوزه اورآسیا تاکید کرد.

منبع

-- تبلیغات --

160600
تی کاپ