-- تبلیغات --

160600

قاضی‌زاده هاشمی: یک دستگاه ۲۷۰۰ بازنشسته شاغل به کار دارد/سعیدی: فدراسیون‌ها و شهرداری‌ها هم شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند


قاضی‌زاده هاشمی: یک دستگاه ۲۷۰۰ بازنشسته شاغل به کار دارد/سعیدی: فدراسیون‌ها و شهرداری‌ها هم شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند

منبع

-- تبلیغات --

160600
تی کاپ