تعبیر خواب

تعبیر خواب آبادانی ، دیدن خواب آبادانی

ابن سیر گوید اگر ببیند که جایگاهی خواب را آبادان همی کرد چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آنچه را بدین ماند دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب که وی را حاصل شود و اگر بیند که زمینی خراب از خود آبادان همی کرد چون سرا و دکان و مانند این دلیل کند که خیر و فایده این جهان یابد و اگر بیند که جایگاهآبادان بیفتاد و خراب شد دلیل کند که به اهل آن جایگاه بلا و مصیبت رسید

جابر مغربی گوید که اگر کسی خویشتن را به خواب در جایگاهی آبادان مقیم بیند دلیل بر شر و فساد مضرت وی کند .

حضرت صادق (ع) فرماید که دیدن آبادانی به خواب بر چهار وجه بود اول بر صلاح کارهای این جهان ، دوم خیر و منفعت  ، سوم داد و کامرانی چهارم بر گشایش کار های بسته