تعبیر خواب

تعبیر خواب اشک ، دیدن خواب اشک ریختن

 

کرمانی گوید اگر دید اشک سرد از چشم او همی بارید دلیل که شادی و خرمی یابد اگر بیند اشک بارید دلیل که غمگین و دردمند شود و اگر بیند که بی گریه اشک به روی اود بود دلیل که وی را به سخن طعنه زنند