گلد فیش ها هیچوقت از غذا خوردن دست نمیکشند و تا زمانى كه به آنها غذا بدهید بدون توجه به اينكه چه میزان معده آنها پر شده است به خوردن ادامه میدهند. شما میتوانید با غذاى زياد گلدفیش را بکشید!