در منطقه ای به نام اراضی جاواری در برزیل، ۱۴ قبیله بدوی زندگی میکنند که هیچ تجربه ای از دنیای مدرن ندارند. برای محافظت از نوع زندگی آنها، دولت برزیل سفر به این مناطق را ممنوع کرده است!